Verejná správa č. 11-12 / 2021 - Školstvo, odpady, zdravotníctvo

Nakladatelství: Poradca s.r.o.

Podtitul: Sociálne štipendiá študentov VŠ

Autor: Barbara Nesvadbová

Ochrana: sociální DRM

Počet stran: 96

Jazyk: sk

Formát: PDF2

Ukázka: pdf2

Cena s DPH: 99 

Cena bez DPH: 90 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho overovanie, zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a jej konanie, udeľovanie akreditácie študijného programu a udeľovanie akreditácie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, čiže inauguračné konanie. Aké zmeny priniesla ostatná novela zákona, sa dočítate v prvej kapitole. Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí verejného sektora, obcí štátnej správy a zdravotníctva. 1. Školstvo ZÁKON č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Sociálne štipendiá študentov VŠ 2. Zdravotníctvo ZÁKON č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve Povinnosti voči zdravotnej poisťovni 3. Podpora a rozvoj ZÁKON č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov Žiadosť o dotáciu a pravidlá nakladania s verejnými prostriedkami mimo VS 4. Odpady Zákon o odpadoch – aktuálne zmeny Dňom 1. 1. 2022 sa zriaďuje Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorému sa v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií zverujú viaceré úlohy. Hlavnou úlohou inštitútu je hodnotenie zdravotníckych technológií na účely kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, okrem generických liekov a biologicky podobných liekov, ktorých významnosť vplyvu na prostriedky verejného zdravotného poistenia uvedená v žiadosti podľa osobitného predpisu za 25. až 36. mesiac, je najmenej 1 350-násobok priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom bola takáto žiadosť podaná. Sídlom inštitútu je Bratislava. Inštitút je právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov inštitútu sa vzťahuje osobitný predpis, ak tento zákon neustanovuje inak.

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie