Knihovnictví

Slovo knihovnictví (librarianship) se považuje za vědní, studijní a praktický obor. Knihovnictví má ve svém předmětu všechny aspekty činnosti knihoven a knihovnictví a který je - jako vědní a studijní obor - součástí informační vědy. 
S ohledem na rozvoj informačních technologií a především internetu, již není činnost veřejných a odborných knihoven zaměřena pouze na tištěné knihy a jejich půjčování. Kamenné knihovny se stávají specializovanými informačními a kulturními centry. Vedle klasického knihovnictví se specializují stále více na zpracovávání dat a informací. S rozvojem digitalizace ve 20. a 21. století se knihovníci zabývají nejen tištěnými knihami, mezi jejich hlavní činnosti patří:
- shromažďováním knih
- evidence a katalogizace knih a dokumentů
-  ukládáním, uchováváním, vyhledáváním, komunikací a distribucí dokumentů
- poskytování informací čtenářům a uživatelům knihovny jako  či informační instituce 
- správa informací o uživatelích informací
- analyticko-syntetické zpracování a vyhodnocování informací

 Zatímco v rámci oboru knihovnictví jsou výše uvedené informační procesy převážně pouze vykonávány, v rámci informační (popř. knihovní) vědy pak jsou navíc zdokonalovány a  zkoumány.

Příbuzným oborem knihovnictví je informatika a různé informační profese, které se již věnují hlavně digitalizovaným knihám a dokumentům.