Užitečné informace 

Jednotky dle mezinárodní soustavy SI - System International

Platnost od 1. ledna 1980

Hlavní jednotky SI :

  • základní - metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela
  • doplňkové - radián, steradián
  • odvozené - hertz, newton, pascal, ,joule, watt, coulomb, volt, farad, ohm, siemens, weber, henry, tesla, lumen, lux, becquerel, gray (samostatný název);
metr za sekundu, pascalsekunda, volt na metr a další

Násobky a díly jednotek SI

kilonewton, megapascal, kilowatt, minivolt, gigaohm, miliradián, centimetr, milimetr, gram, kilomol, kilometr za sekundu, volt na milimetr a další

zkratka předpony a f p n µ m
předpona atto femto piko nano mikro mili
hodnota 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3
slovy     biliontina miliardtina miliontina tisícina

 

zkratka předpony k M G T P E
předpona kilo mega giga tera peta exa
hodnota 103 106 109 1012 1015 1018
slovy tisíc milion miliarda bilion biliarda trilion

 

veličina název značka vztah k jednotkám SI
čas minuta
hodina
den
min
h
d
1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3 600 s
1 d = 24 h = 86 400 s
rovinný úhel stupeň úhlový
minuta úhlová
vteřina
grad (gon)
( ° )
( ´ )
( ´´ )
( g )
1° = (p/180) rad
1´ = (1/60)° = (p/10 800) rad
1´´= (1/60)´ = (p/648 000) rad
1g = (p/200) rad
plošný obsah
objem
hmotnost
hektar
litr
tuna
atomová hmotnostní jednotka
ha
l
t
u
1 ha = 10 000 m2
1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
1t = 103 kg
1 u » 1,660 53 . 10-27 kg
teplota
energie
délka
Celsiův stupeň
elektronvolt
astronomická jednotka
paprsek
°C
eV
UA (AU)
pc
T = t + 237,15 K
1 eV » 1,602 19 . 10-19 J
1 UA » 1,496 . 1011 m
1 pc = 3,086 . 1016 m

Poznámka: T značí termodynamickou teplotu (vyjádřenou v kelvinech), t teplotu (ve °C).

 

násobek výchozí jednotky předpona příklad
názvu značky
1018
1015
1012
109

106
103
(102
(10
exa-
peta-
tera-
giga-

mega-
kilo-
hekto-
deka-
E-
P-
T-
G-

M-
k-
h-
da-
exahertz (EHZ)
petametr  (Pm)
terawatt (TW)
gigagram (Gg)

megawatt (MV)
kilowatt, kilogram (kW, kg)
hektolitr (hl))
dekalumen (dalm))
1 = 10° výchozí jednotka metr, gram (m, g)
(10-1
(10-2
10-3
10-6

10-9
10-12
10-15
10-18
deci-
centi-
mili-
mikro-

nano-
piko-
femto-
atto-
d-
c-
m-
m-

n-
p-
f-
a-
decilitr (dl))
centigram (cg))
milimetr (mm)
mikrometr, mikrogram (mm, mg)

nanometr (nm)
pikofarad (pF)
femtoampér (fA)
attocoulomb (aC)

Poznámka: násobky a díly uvedené v závorkách mají být používány jen ve výjimečných případech

Zdroj: ČEZ

Pranostika

Nejznámější pranostika pro děti do školy

Leden

Celý měsíc

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Leden jasný, roček krásný.

V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.

Leden studený, duben zelený.

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.

Lednový déšť z pecnu odkrajuje.

Lednová zima i na peci je znát.

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.

Holomrazy - úrody vrazi.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti

Suchý leden, mokrý červen.

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

Když je leden bílý, je sedlákovi milý

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Jednotlivé dny

1. Jak na Nový rok, tak po celý rok.

1. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.

1. Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh

1. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok

1. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná

1. Na Nový rok o slepičí krok.

1. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.

1. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.

1. Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.

1. Na Nový rok, do zimy skok.

2. Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá

2. Když Makary pohodný, září bude chladný.

3. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné

4. Svatá Ida, ta dne přidá.

5. Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž

5. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.

6. Na tři krále o krok dále

6. Tři králové mosty staví, nebo je boří.

6. Na Tři krále mrzne stále.

6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.

6. Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.

6. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.

6. Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.

6. Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci

6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno

7. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.

7. Na svatého Knuta přichází zima krutá.

8. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.

9. O svatým Baziliši zima všudy čiší.

10. Na svatého Hygina pravá zima začíná

10. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.

14. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.

14. Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz.

15. Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok.

16. Na svatého Marcela zima leze do těla

17. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.

18. Na svatého Priska pod saněmi píská

19. Na svatého Knuta přichází zima krutá.

19. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.

20. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.

20. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.

20. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.

20. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.

21. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda).

21. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.

21. O svaté Anežce od kamen se nechce.

22. Vincence slunečnost dává vína hojnost.

22. Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.

22. Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.

22. Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.

22. Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.

22. Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.

22. Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.

22. Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.

24. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

25. Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.

25. Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.

25. Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.

25. Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.

25. Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.

25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.

25. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.

25. V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.

25. Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.

25. Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.

25. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.

25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.

25. Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).

26. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa

28. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

29. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.

Únor

Celý měsíc

Únor bílý - pole sílí.

Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.

Únorová voda - pro pole škoda.

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.

Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.

Teplý únor - studené jaro, teplé léto

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.

Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Jednotlivé dny

2. Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.

2. Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.

2. Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.

2. Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.

2. Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.

2. Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.

2. Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.

2. Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

2. Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.

2. Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!

2. Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.

2. Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.

2. Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.

2. Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.

2. Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.

2. Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.

2. Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.

2. Pošmourný Hromnice - sedlákům milý velice.

2. O Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo.

2. Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.

2. Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.

2. Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.

2. O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.

2. Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.

2. Na Hromnice zima s létem potkala se.

2. Na Hromnice vezmi dvě kabanice.

2. Na Hromnice - skřivánek přes hranice.

2. Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.

2. Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

2. Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.

2. Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.

2. Přejdou Hromnice - konec sanice.

2. O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.

2. Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.

2. Zelené Hromnice - bílé velikonoce.

2. Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě.

2. Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky.

2. O hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.

2. Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.

2. Na Hromnice kopalinky - uschovávejte obědinky.

2. Na Hromnice o hodinu více.

2. Na Hromnice půl krajíce a půl píce.

3. Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.

3. Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.

3. Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.

3. Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.

3. Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len.

3. Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory.

4. Svatá Veronika seká ledy z rybníka.

4. O svaté Veronice bývá ještě sanice.

5. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.

5. Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.

6. O svaté Dorotě uschne košile na plotě.

6. Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.

6. Svatá Dorota - sněhu forota.

6. Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.

6. Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory.

7. Svatý Radko - na poli hladko.

9. Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.

9. Svatá Apolena bývá v mlze zahalena

10. O svaté Šcholastice navleč si rukavice.

12. Svatá Eulalie - se střech se lije.

13. O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.

14. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.

14. Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka

14. Svatý Valentínek - jara tatínek.

16. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.

16. Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.

18. O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

20. Masopust na slunci - pomlázka u kamen.

20. Masopust na slunci - pomlázka v senci.

20. Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.

20. Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito.

20. Konec masopustu jasný - len krásný.

20. Krátký masopust - dlouhá zima.

20. Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.

20. Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.

20. Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.

20. Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.

20. Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.

21. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.

21. Suchý půst - úrodný rok.

22. Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprv v okovách posílá sedlákům výsluhy.

22. Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá.

22. Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu konec není.

22. Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.

22. Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.

22. Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.

22. O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.

22. Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.

22. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje.

24. Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.

24. Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned.

24. Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.

24. Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.

24. Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.

24. Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.

24. Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.

24. Na svatého Matěje do závěje naleje.

24. Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.

24. Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.

24. Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.

24. Jaký mráz bude večer v noci na svtého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.

24. Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.

24. Matěja - k vesnu náděja.

24. Matěja - k létu naděja.

27. Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.

28. Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

Měsíc březen

Celý měsíc

Březen - za kamna vlezem.

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.

V březnu vítr břízy fouká.

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.

Březnové slunce má krátké ruce.

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.

Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

Březnového prachu za dukát lot.

V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

V březnu prach - jistý hrách.

Březen bez vody - duben bez trávy.

Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.

Březen suchý, duben mikrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.

Mokrý březen od rolníků nenáviděn.

Na déšť březnový nanásleduje požehnání boží.

Mnoho dešťů březnových - hubené léto.

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.

Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.

Březnové mlhy - za 100 dní déšť.

Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Jednotlivé dny

1. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

1. Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje.

1. Eudoxie příznivá, ale blátivá.

3. Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní

3. Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.

6. Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

6. Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

7. O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

7. Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese

9. Na svatého Františka déšť - neurodí se brambory.

10. Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.

10. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

10. Podle čtyřiceti budeš Petra míti.

12. Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.

12. Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

12. Na svatého Řehoře svačina se vyoře. (je delší den a tedy třeba svačit)

15. Na svatého Longina práce v poli začíná.

17. Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc

19. Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.

19. Josefova širočina ničí poslední ledy.

19. Svatý Josef přichází na led s pantokem.

19. Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.

19. Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.

19. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.

19. Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.

19. Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

19. Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.

19. Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy.

19. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.

19. Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.

19. Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.

20. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

21. Za rovnodenní větry nelení.

21. Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.

22. Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.

25. Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.

25. Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.

25. Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal.

25. Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.

25. Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.

25. Na den Zvěstování Panny Marie déšť, urodí se rež.

25. Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.

25. Matička boží kuželíček složí.

27. Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.

30. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

31. O svaté Balbíně je už po zimě.

Měsíc duben

Celý měsíc

V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.

Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.

V dubnu čas a panský kvas.

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Sníh dubnový jako mrva pohnojí.

Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.

Na mokrý duben - suchý červen.

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

Dubnový sníh rodí trávu.

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.

Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.

Mokrý duben - hojnost ovoce.

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Jaký duben - takový říjen.

Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.

Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.

Co duben našetří, to květen spálí.

Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.

Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.

Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.

V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.

Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.

Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.

 

Jednotlivé dny

1. Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen

4. Pomine Isidora, pomine i sever.

5. Svítí-li slunce na svatého Vincence, starej se o víno pro žence.(bude hojná úroda)

5. Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé

6. Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina

6. Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

6. Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.

6. Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí

7. Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

7. Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.

7. Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou sobotu prší, bude hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem.

8. Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.

8. Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav.

8. Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.

8. Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do letnic deštivé.

8. Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.

8. Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.

8. Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne mnoho píce pro sucho bude měti; pakli tan den jasno bude, máslo, omastek lacino přijde.

8. Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.

8. Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o letnicích.

8. Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.

8. Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.

8. Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.

11. Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže.

14. Na Tiburcia se má už všecko zelenat

21. O svatém Anselmě semeno do země.

23. Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.

23. Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu.

23. Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.

24. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

24. Jiří a Marek - mrazem nás zalek.

24. Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.

24. Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.

24. Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.

24. Na svatého jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky.

24. Jak hluboko před svatým jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a naopak).

24. Pršelo-li před svatým jiřím, bude po něm ještě více pršet.

24. Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.

24. Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.

24. Před Jiřím sucho, po něm mokro.

24. Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.

24. O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjenmá a mokrá povětrnost.

24. Jasný Jiří - pěkný podzimek.

24. Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.

24. Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.

24. Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.

24. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

24. Na svatého Jiří rodí se jaro.

24. Jiří s teplem, Mikuláš s pící.

25. Jiří a Marek - mrazem nás zalek.

25. Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

25. Po teplém Marku se často ochlazuje.

25. Na svatého Marka, brambor plná řádka.

28. Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.

Měsíc květen

Celý měsíc

Sníh v máji - hodně trávy.

Studený máj - v stodole ráj.

Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.

Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.

Mokrý máj - v stodole ráj.

Mokrý máj - chleba hoj.

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Májová kapka platí dukát.

V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Deštivý květen - žíznivý říjen.

V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.

Májová voda vypije víno.

Večerní rosy v máji hodně sena dají.

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Suchý květen - mokrý červen.

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

V máji hřímoty nedělají trampoty.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

Bujný květ - plný úl.

Jednotlivé dny

1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.

1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.

1. Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.

1. Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.

1. Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.

1. Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.

1. Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.

1. Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.

1. Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

3. Svatý kříž - ovcí stříž.

4. Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.

4. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů

4. Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

8. Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.

11. O svatém Mamertu zima je po čmertu.

11. Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.

14. Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.

14. Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

14. Pan Serboni pálí stromy.

14. Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

14. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.

14. Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.

15. Déšť svaté Žofie švestky ubije.

15. Žofie vína upije.

15. Svatá Žofie políčka často zalije

16. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

25. Urban bývá studený pán.

25. Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.

25. Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.

25. Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.

25. Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.

25. Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.

25. Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.

25. Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

27. O svatém Duše choď ještě v kožiše.

27. Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.

27. Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

27. Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.

27. Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.

28. Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.

28. Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena

Měsíc červen

Celý měsíc

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy.

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.

Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Jaký červen, takový i prosinec.

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Červen stálý - prosinec dokonalý.

Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Červen červený jako z růže květ

Jednotlivé dny

1. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

1. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.

3. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

5. Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

6. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

8. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.

8. Když na Medarda prší, voda břehy vrší.

8. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.

11. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.

11. O svatém Barnabáši bouřky často straší.

11. Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.

12. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. Na svatého Antonína broušení kos započíná.

15. Déšť na Víta - špatná budou žita.

15. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.

15. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.

15. Svatý Vít dává trávě pít.

19. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.

19. Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí ukáže.

19. Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.

21. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se

23. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. Na svatého Jána otvírá se k létu brána.

24. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.

24. Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.

24. Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.

24. Do Jana Křtitele nechval ječmene.

24. Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.

24. Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.

24. Panuje.li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu.

24. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.

26. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)

27. Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.

27. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.

27. Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.

29. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.

29. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.

29. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.

29. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.

29. Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.

Měsíc červenec

Celý měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

Slunce peče - déšť poteče.

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Jaký červenec, takový leden.

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Červenec - úrody blíženec.

Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Co červenec končí, srpen začíná.

Jednotlivé dny

2. Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.

2. Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.

2. Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.

2. Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.

2. Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.

4. Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.

4. Na Prokopa promokne kdekterá kopa.

4. Svatého Prokopa den, nešťastný den.

4. Svatý Prokop kořen dokop.

4. Svatý Prokop, zelí okop!

6. Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

8. Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

10. Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.

10. Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

13. Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí.

13. Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.

13. Svatá Markyta hodila srp do žita.

13. Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.

13. Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"

13. Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

13. Ženci na pole, včely z pole.

15. Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.

18. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19. Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

20. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

20. Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

21. Na proroka Daniele nalije též do mandele.

21. Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

22. V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.

22. Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou hodně kupci na len).

22. Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.

22. Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.

23. Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

25. Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.

25. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.

25. Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.

25. Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.

25. Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.

25. Parno o Jakubě, zima o vánocích.

25. Na Jakuba - kobzolí průba.

25. Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.

25. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.

25. Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.

25. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.

25. S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.

26. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.

26. Jakub načeše, Anna napeče.

26. Svatá Anna - chladna z rána.

26. Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!

26. O svaté Anně žitečka se nažne.

26. Svatá Anna žito žala.

26. Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.

31. Od svatýho Ignáca léto se obracá.

 

 

 

Měsíc srpen

Celý měsíc

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.

Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.

Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.

V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Když pálí srpen,bude pálit i víno.

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.

Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.

Jednotlivé dny

4. Na Dominika parna - mrva marná.

4. Potí-li se Dominik, bede ještě Marek v kožiše.

7. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.

10. Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po několik dnů.

10. Svatý Vavřinec - první podzimec.

10. Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.

10. Do svatého Vavřince nechval pšenice.

10. Vavřincův déšť - myší úroda.

10. Je-li počasí o sv. Vavřinci pěkní, možno se těšit na deště.

10. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.

10. Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.

10. Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.

15. Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.

15. Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.

16. Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.

16. Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.

16. Na svatýho Rocha přibude brambor trocha.

16. Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu.

18. Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

23. Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

24. Bartoloměj svatý odpoledne krátí.

24. Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám.

24. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje

24. Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.

24. Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomali, fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš!

24. Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.

24. Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.

24. Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.

28. O svatém Augustinu léto opouští krajinu.

28. Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.

29. Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.

29. Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.

29. Stětí svatého Jana, přestávají již parna.

29. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

Měsíc září

Celý měsíc

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.

Na dešti v září rolníků moc záleží.

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.

Bouřka v září - sníh v prosinci.

Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Teplé září - říjen se mračí.

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.

Babí léto - léto na odchodě.

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.

Září jezdí na strakaté kobyle.

Podzim na stakaté kobyle jezdí.

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Září, na léto jde stáří.

Jednotlivé dny

1. Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.

1. Svatý Jiljí děvčata bílí. (sluníčko už neopaluje)

1. Jiljí jasný - podzim krásný.

1. Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.

1. O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.

1. V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací.

1. Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.

1. Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.

2. Na Štěpána krále je léta namále.

8. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.

8. Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění.

8. Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.

8. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potom osm neděl bývá.

8. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.

8. Narození Panny Marie, co má studenou krev, do země se zaryje.

14. Svatý Kříž - ovčí stříž.

14. Po svatém Kříži, podzim se blíží.

15. Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.

15. Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne.

16. Svatá Ludmila deštěm obmyla.

16. Svatá Edita pilně podmítá.

16. Na Ludmily světice obouvej střevíce.

21. Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.

21. Na svatého Matouše, kdo nemá chleba ať nekouše.

21. Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačí)

21. Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.

21. Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.

21. Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.

21. Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li starého, nového nekouše.

22. Svatý Mauricí dělá snětivou pšenici (kdo pro ni oře nebo ji sije)

22. Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice.

22. Je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů

23. Svatá Teklička maluje jablíčka.

26. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.

26. Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.

27. Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána.

27. Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána.

28. Přijde Václav - kamna připrav.

28. Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.

28. Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.

28. Na svatého Václava každá pláňka dozrává.

28. Na svatého Václava mráz nastává.

28. Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.

28. Na svatého Václava bývá bláta záplava.

28. Svatý Václav zavírá zem.

28. Po svatým Václavu beranici na hlavu.

28. Na svatého Václava českého bývá vína nového

29. Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.

29. Svatý Michal z pole spíchal. (spěchal)

29. Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.

29. Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.

29. Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.

29. Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima.

29. Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.

30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

 

Měsíc říjen

Celý měsíc

Teplý říjen - studený listopad.

Teplý říjen - studený únor.

Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.

Teplé září - říjen se mračí.

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen.

Září víno vaří, říjen víno pijeme.

Po teplém září zle se říjen tváří.

Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.

Říjen když blýská, zima plíská.

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.

V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

Studený říjen - zelený leden.

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.

Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.

Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.

Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.

Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Jednotlivé dny

1. Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.

2. Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.

2. Den Marie Orodovnice - první mrazíky.

3. Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.

4. Svatý František zahání lidi do chýšek

5. Na svatého Placida slunce ohně nevydá.

8. O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.

9. Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.

9. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu

10. Lednová zima i na peci je znát.

15. Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

16. Svatý Havel - devět počasí za den.

16. Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje.

16. Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.

16. Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.

16. Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.

16. Déšť na Havla, déšť na vánoce.

16. Suchý Havel oznamuje suché léto.

17. Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.

17. Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.

18. Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volny měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej.

21. Svatá Voršila jíní nasila.

21. Svatá Voršila zimu posílá.

21. Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.

21. Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.

21. Svatá Voršila a Kordula - patronky větru.

21. Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje.

21. Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.

21. Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.

23. Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána

26. Svatý Haštal - vymeť maštal.

28. Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.

28. Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.

28. Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy.

28. Šimona a Judy - zima je všudy.

28. Šimona a Judy - zima leze z půdy.

28. Šimona a Judy - kožich snese s půdy.

28. Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.

28. Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá.

 

Měsíc listopad

Celý měsíc

Teplý říjen - studený listopad.

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Studený listopad - zelený leden.

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.

Jaký listopad, takový březen.

Jednotlivé dny

1. Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.

1. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.

1. Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.

1. Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.

1. O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.

1. Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.

1. Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu vlézt.

1. Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.

1. Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.

1. Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.

1. Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude 1. Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.

1. Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.

zima též dosti mokrá.

2. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

8. Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

9. Svatý Teodor zasněží témě hor.

9. Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.

9. Na svatého Teodora sedlák ještě pilné orá.

11. Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.

11. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

11. Půjde-li hus o Martině přes led, bude se ještě dlouho koupati.

11. Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.

11. O Martině po ledu, o vánocích po blátě.

11. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.

11. Po svatém Martinu zima nežertuje.

11. Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná.

16. Na svatého Otmara nevidět komára.

19. Svatá Alžběta se sněhem přilétá.

21. Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.

21. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.

22. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.

23. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22.2.) ji ucezuje.

25. Kateřina na ledě, vánoce na blátě.

25. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.

25. Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

25. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.

25. Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.

25. Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.

25. Svatá Kateřina strčí housle do komína.

30. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.

30. Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

30. Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.

30. Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.

30. Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý.

30. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

Měsíc prosinec

Celý měsíc

Studený prosinec - brzké jaro.

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.

Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.

Prosinec naleje a leden zavěje.

Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.

Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.

Jaký prosinec, takové jaro.

Jaký prosinec - takový červen.

Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.

Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.

Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.

Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Jednotlivé dny

1. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.

3. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.

4. Po svaté Baruši střez nosu i uší!

4. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.

4. Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.

4. Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

4. Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.

4. Na svatou Barboru saně do dvoru.

6. Svatý Mikuláš splachuje břehy.

6. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.

6. Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.

6. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

6. O sv. Mikuláši snížek často práší.

6. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

13. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.

13. Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)

13. Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.

16. O svaté Albíně schovej se do síně.

16. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

17. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.

21. O svatém Tomáši meluzína straší.

23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

24. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.

24. Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.

24. Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.

24. Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.

24. Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.

24. Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.

24. Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.

24. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.

24. Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.

24. Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.

24. Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.

24. Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.

24. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.

24. Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.

24. Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.

24. Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.

25. Do vánoc není ani hladu, ani zimy.

25. Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.

25. Lepší vánoce třeskuté než tekuté.

25. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

25. Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.

25. Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.

25. Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.

25. Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.

25. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.

25. Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.

25. Zelené vánoce - bílé Velikonoce.

25. Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.

25. Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.

25. Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.

25. Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.

25. Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.

25. Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!

25. Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.

25. O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.

25. Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

25. Tmavé vánoce - světlé stodoly.

25. Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.

25. Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.

25. Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.

25. Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.

25. V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.

25. V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.

25. Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.

25. Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.

25. Na Boží narození o bleší převalení.

26. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

26. Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.

26. Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.

26. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.

26. Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.

26. Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.

26. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

28. Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.

28. Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

28. Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.

28. Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.

28. O Mláďátkách den se omlazuje.

28. Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.

28. Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.

31. O Silvestru papeži snížek si již poleží.

31. Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.

31. Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.

31. Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

31. Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.