Metodika školní knihovny

Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách (dále jen „Doporučení“) je určeno zejména ředitelům škol a školských zařízení, učitelům českého jazyka a knihovníkům školních knihoven. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu a pomoc v oblasti činnosti školních knihoven a současně poskytnout základní informace související s vedením školní knihovny. Toto Doporučení není pro jednotlivé školní knihovny právně závazné.
Realizace tohoto Doporučení nezakládá nárok právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na navýšení finančních prostředků poskytovaných podle zákona . 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Základní ustanovení

1. Toto Doporučení se vztahuje na činnost knihoven, které jsou součástí právnické osoby vykonávající činnost základní a střední školy (dále jen „škola“) a nejsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení jako školské zařízení.

2. Dále uvedené školské služby může školní knihovna poskytovat také žákovi, případně pracovníkům jiných právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení, a dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci doplňkové činnosti a není-li to na újmu kvalitě nebo dostupnosti její činnosti pro děti, žáky, studenty, případně pedagogické pracovníky.

3. Doporučení lze přiměřeně použít i na činnost školních knihoven, které jsou zapsány jako typ školského účelového zařízení v rejstříku škol a školských zařízení.
4. Školní knihovna je odborným, studijním, informačním a čtenářským centrem pro žáky a pedagogické pracovníky školy (doporučení pro vybavování školních knihoven a typy školních knihoven jsou uvedeny níže).
5. Školní knihovna může poskytovat své služby veřejnosti. Tato skutečnost však nezakládá nárok na navýšení finanční částky na nákup knihovního fondu a poskytování služeb. 6. Jedna školní knihovna může sloužit více školám.
6. Jedna školní knihovna může sloužit více školám

Úkoly školní knihovny

1. Školní knihovna:
a) vytváří informační fond, který tvoří:
• knihovní fond jako soubor primárních dokumentů (knihy, časopisy, audiovizuální a elektronické dokumenty)
• systém sekundárních zdrojů (katalogy, databáze)
• faktografické dokumenty a informace v klasické i elektronické formě (obsahují konkrétní údaje – tabulky, grafy, faktografické kartotéky a databáze).

b) vede základní evidenci knihovních dokumentů (přírůstkový seznam, evidence dokumentů v automatizovaném knihovním systému) bez ohledu na místo jejich uložení
c) vede evidenci registrovaných uživatelů v souladu s platným předpisem a evidenci výpůjček
d) realizuje aktivity na podporu čtenářství a podílí se na rozvoji čtenářské gramotnosti žáků
e) spolupracuje při individuální přípravě žáků a přípravě pedagogických pracovníků na vyučování, pitom podporuje využívání knihovního fondu školní knihovny i dalších dostupných informačních pramenů (primárních, sekundárních, a to jak elektronických, tak i klasických)
f) vypracovává program rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, který je součástí školního vzdělávacího programu a podílí se na jeho realizaci
g) podílí se na spolupráci s kulturními, zájmovými a vzdělávacími institucemi regionu
h) podílí se na nabídce volnočasových aktivit žáků a stává se tak významným činitelem v prevenci sociálně patologických jevů
i) vypracovává plán činnosti, záměry rozvoje a koncepci činnosti školní knihovny a zabezpečuje propagaci služeb a plánovaných aktivit

2. Školní knihovna plní úkoly podle 1. odstavce s ohledem na okruh uživatelů z ad žáků nebo pedagogických pracovníků. Slouží tak především k realizaci výchovně vzdělávacích cílů školy.

Řízení a personální zabezpečení školní knihovny

1. Ředitel školy

a) zabezpečuje prostorové, finanční, personální a materiální podmínky pro školní knihovnu
b) nařizuje inventuru
c) při změně pracovníka pověřeného vedením školní knihovny zabezpečuje protokolární předání knihovního fondu a kontrolní inventuru školní knihovny

2. Ředitel školy pověří vedením školní knihovny knihovníka, kterým může být pedagogický pracovník školy se vzděláním doplněným knihovnickým kurzem, nebo profesionální knihovník s příslušným odborným vzděláním.

Knihovník:

a) zodpovídá za plnění úkolů školní knihovny podle čl.2
b) připraví řád školní knihovny, který určuje práva a povinnosti uživatelů školní knihovny. Řád je ve školní knihovně umístěn na viditelném místě (návrh textu vzorového řádu níže)

Knihovník školní knihovny zabezpečuje především:
a) budování specificky profilovaného knihovního fondu v souladu s potřebami uživatelů z řad žáků nebo pedagogických pracovníků a výchovně vzdělávacími cíli školy
b) zpracování, ochranu a zpřístupňování knihovního fondu
c) vedení odborné evidence, aktualizaci, revize a vyřazování knihovního fondu
d) budování dokumentografického aparátu školní knihovny
e) výpůjční a informační služby školní knihovny
f) poskytování specifických knihovnicko-informačních služeb podle l. 6 v souladu se zaměřením školy
g) propagaci knihovního fondu formou adresného informování pedagogických pracovníků jednotlivých předmětů o obsahu knihovního fondu a možnostech jeho využívání k práci s informacemi ve vyučování, cílem je zvyšování čtenářské a informační gramotnosti žáků a kvality vzdělávání
h) zpracování plánu činnosti, záměrů rozvoje a koncepce činnosti školní knihovny
i) vyhodnocení činnosti školní knihovny a vypracování statistického výkazu o stavu a činnosti školní knihovny podle zvláštního předpisu.

Financování školní knihovny

1. Právnická osoba vykonávající činnost školy musí při používání finančních prostředků na vybavení a činnost knihovny dodržet jejich případné účelové určení.
2. Ředitel školy bere v úvahu rozsah prací ve školní knihovně a výsledky plnění jejích úkolů při odměňování pedagogického pracovníka, který vede školní knihovnu. 3. Finanční prostředky určené na činnost školní knihovny je vhodné rozdělit na:
a) doplování knihovního fondu, přístup k externím databázím a na internet
b) odměnu pracovníka pověřeného vedením školní knihovny
c) materiální, technické a technologické zabezpečení knihovny

Knihovní fond

1. Knihovní fond tvoří:
a) soubor vybraných primárních dokumentů, uspořádaných, zpracovávaných, uchovávaných a zpřístupňovaných (knihy, časopisy, audiovizuální a elektronické dokumenty) v souladu s výchovně vzdělávacími cíli školy
b) uspořádaný systém sekundárních zdrojů, které poskytují informaci o existenci a dostupnosti primárních dokumentů (katalogy, databáze, bibliografie), který se lení na:

• lístkové katalogy jmenné (autorský, popřípadě názvový) a vzácné (systematický a předmětový)
• elektronický katalog, ve kterém jsou bibliografické záznamy uloženy ve strojem čitelné podobě
• tematické kartotéky (osobností, povolání, zeměpisné, oborové)

c) systém faktografických informačních zdrojů (publikace, kartotéky, databáze apod.) využívaných pro faktografické služby.

2. Cílem budování knihovního fondu je:
a) systematická podpora výchovně vzdělávacího procesu i samostatného učení
b) rozvoj topenářství a čtenářské gramotnosti
c) vytváření podmínek pro celoživotní učení žáků i pedagogických pracovníků školy.

3. Knihovní fond školní knihovny může být uložen na různých místech školy a spravován několika pracovníky, podléhá však jednotné základní evidenci

Knihovnicko-informační služby

1. Knihovnicko-informační služby se člení na:
a) základní služby (výpůjční služby absenční a prezenční, poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup)
b) speciální služby (meziknihovní výpůjční služby, písemné rešerše, přístup k placeným vnějším informačním zdrojům, reprografické služby aj.). Za tyto služby může ředitel školy stanovit odpovídající poplatky, s výjimkou poskytování služeb žákům dané školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Ceník poplatků a služeb je součástí řádu.

2. Rozsah a podmínky poskytování knihovnicko-informačních služeb žákům a pedagogickým pracovníkům, popřípadě veřejnosti, stanovuje řád školní knihovny.


Materiální a technické zabezpečení

Pro účelné fungování školní knihovny se doporučuje zabezpečit zejména:
a) dostupnost uživatelům
b) podmínky pro poskytování knihovnicko-informačních služeb, samostudium i skupinovou práci v rámci vyučování
c) účelné a estetické zařízení
d) technické vybavení odpovídající velikosti a struktuře knihovního fondu
e) komunikaci informačního systému uvnitř i navenek, větné propojení s vnitřními a vnějšími databázemi.

Metodická pomoc školním knihovnám

1. Základní informace vztahující se k činnosti školních knihoven jsou na webové stránce Centra pro školní knihovny http://www.npkk.cz/csk/. Na této stránce je k dispozici „Příručka pro školní knihovny“, služba „Ptejte se CŠK“, kde je možno se zeptat na vše, co souvisí se školními knihovnami, literaturou, čtenářstvím a čtenářskou gramotností i kontakty na pracovníky krajských knihoven, kteří mohou školním knihovnám na vyžádání poskytovat konkrétnější metodickou pomoc.

2. Elektronická konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP slouží přihlášeným účastníkům k diskusím a zasílání informací s tematikou školních knihoven, práce s informacemi ve vyučování, čtenářství a jeho rozvoj, novinky literatury a další. Příspěvky jednotlivých účastníků jsou automaticky posílány jako elektronické zprávy všem ostatním účastníkům. Pokyny pro přihlášení na: http://www.npkk.cz/csk/kontakty.php

3. Vzdělávání knihovníků školních knihoven organizují zařízení resortu školství povřená vzděláváním pedagogických pracovníků, která také zajišťují akreditaci těchto kurzů.