O autorském právu

Kolem autorství se vznáší spousta otázek. Některé jsou více či méně jasné. Pokud v této problematice plavete stejně jako já, možná vám článek pomůže utřídit si základní principy, které se k autorskému právu vztahují.

Autor a spoluautor

Prvním krokem k pochopení právních zákonitostí je definice toho, kdo je autor. Podle autorského práva může být autorem pouze fyzická osoba, protože jen ta je schopna tvořit. Výkon autorského práva pak může vykonávat i právnická osoba. Tento princip uplatňují například zaměstnaneckých autorských děl.

Pokud autorské dílo vzniká společným tvořením několika autorů, jde o spoluautory. V tomto případě pak není podstatné, zda části díla vznikají souběžně nebo postupně. Většinou se ale jedná o díla v témže oboru. Proto například píseň není spoluautorským dílem, ale jedná se o dvě samostatná díla spojená do jednoho díla souborného. Za spoluautora také nemůžeme označit toho, kdo přispěl radou nebo ke vzniku díla inspiroval.

Osobnostní a majetková práva autora

Autorská díla není nutné nikde registrovat ani za ně platit jakékoli poplatky. Vychází tedy z principu neformálnosti a vzniká, když je dílo vyjádřeno v jakékoli podobě, kterou lze vnímat. Práva autora se pak dělí na práva osobnostní a majetková. Osobnostní práva jsou spojena pouze s osobou autora a jeho smrtí zanikají. Nelze se jich vzdát ani je převést na třetí osobu nebo dědice. Patří zde:

  • právo autora rozhodnout o zveřejnění díla (vystavení obrazu, premiéra v kině, předání rukopisu vydavateli)
  • právo osobovat si autorství tzn. právo na autorské označení (v opozici k opakovanému užití autorství, to musí být upraveno v smlouvě, protože ze zákona automaticky nevyplývá)
  • právo na nedotknutelnost - kromě autora nemá nikdo jiný právo na změny díla, pokud k tomu autor neposkytne souhlas
  • právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s uživatelem díla, ale jen dokud není dílo zveřejněno
  • právo na autorskou korekturu, které může být ze smlouvy vyloučeno.

Práva majetková

Opravňují autora své dílo užívat nebo udělit tato práva jiné osobě či osobám. Jde o právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla, právo na odměnu při rozmnožován díla. Dílo tedy může užívat autor nebo osoba, která získá souhlas autora. Výjimkou jsou pak licence a volné užití díla. Pokud autor poskytne majetková práva ke svému dílu, nedojde na jeho straně k jejich zániku autora. Tímto pouze dovolí třetí straně jeho dílo upravovat. Jak velké změny budou, je ošetřeno smlouvou mezi autorem a uživatelem.

Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. U spoluautorů se trvání majetkových práv odvíjí od smrti posledního spoluautora, který přežil všechny ostatní spoluautory. U anonymních a pseudonymních děl trvají 70 let od zveřejnění. Stejně je tomu i v případě díla kolektivního.

O autorském právu by se dalo psát celé hodiny.

Připravujeme texty o licenčních smlouvách, výjimkách a výjimkách z výjimek...