Zkoušky odborné způsobilosti, součástí balíčku jsou skripta a on-line testy, 6 000 testových otázek + BONUS ZDARMA nové otázky ČNB - komplet 1. a 2. část

Sekce: Škola Investora

Cena s DPH: 3 200 

Cena bez DPH: 2 645 

Literatura:

 • Financni_a_investicni_gramotnost_skripta_1000_1.cast.pdf
 • Odborna skripta_1000_4. cast_ADVANCED.pdf
 • Odborna_skripta_1000_2.cast_BASIC.pdf
 • Odborna_skripta_1000_3.cast_PROGRESS.pdf
 • Odborna_skripta_1000_5.cast_PROFI.pdf
 • Odborna_skripta_1000_6.cast_EXCELLENT.pdf

Testy:

 • ČNB - 1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam
 • ČNB - 1. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů, například hedgové fondy, private equity, venture capital fondy, nemovitostní fondy, Exchange-traded Fund)
 • ČNB - 1. poskytovatelé investičních služeb (obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, investiční společnost, vázaný zástupce, zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky)
 • ČNB - 1. právní předpisy z oblasti podnikání na kapitálovém trhu týkající se investičních služeb, ochrany před zneužitím trhu a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
 • ČNB - 1. přijímání a předávání pokynů, provádění pokynů na účet zákazníka, obchodování na vlastní účet, obhospodařování portfolia, investiční poradenství, provozování mnohostranného obchodního systému, provozování organizovaného obchodního systému, umisťování nebo upisování investičních nástrojů
 • ČNB - 1. základy finanční analýzy podniku a finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
 • ČNB - 1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů
 • ČNB - 1.1 základní investiční strategie
 • ČNB - 1.2 pokročilé investiční strategie
 • ČNB - 2. doplňkové investiční služby
 • ČNB - 2. obhospodařovatel investičního fondu (investiční společnost), administrátor investičního fondu
 • ČNB - 2. provozovatel vypořádacího systému, centrální depozitář cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému a provozovatel organizovaného obchodního systému
 • ČNB - 2. základy rozboru finančních výkazů (vlastní a cizí kapitál, zadluženost, rentabilita)
 • ČNB - 2. základy souvisejících předpisů z oblasti dluhopisů a dohledu nad kapitálovým trhem
 • ČNB - 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou)
 • ČNB - 2.1 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované)
 • ČNB - 2.1 rizika investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona a možnosti zajištění proti nim
 • ČNB - 2.2 dluhopisový program, oddělení práva na výnos dluhopisu, schůze vlastníků dluhopisů, sběrný dluhopis
 • ČNB - 2.2 rizika ostatních investičních nástrojů a možnosti zajištění proti nim
 • ČNB - 2.3 srovnatelné cenné papíry s dluhopisy (například opční list, investiční certifikát, který není derivátem)
 • ČNB - 3. finanční matematika (úročení)
 • ČNB - 3. hlavní finanční ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti)
 • ČNB - 3. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu
 • ČNB - 3. postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů
 • ČNB - 3. základní informace o alternativních produktech (například doplňkové penzijní spoření, kapitálové a investiční životní pojištění)
 • ČNB - 3. základy občanského práva a obchodního práva
 • ČNB - 3.1 pojem akcie
 • ČNB - 3.2 obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi (například zatímní list, GDR)
 • ČNB - 3.3 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), samostatně převoditelná práva
 • ČNB - 4. opatření pro ochranu majetku zákazníka
 • ČNB - 4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh, akciový trh, dluhopisový trh, trh finančních derivátů, trh komoditních derivátů)
 • ČNB - 4. základní makroekonomické ukazatele, indexy regulovaných trhů, základní principy technické, fundamentální a jiné analýzy a využití jejich výsledků
 • ČNB - 4. základní pravidla pro činnost investičních fondů, přípustná aktiva, diverzifikace rizika, portfolio management, měření výkonnosti a rizikovosti portfolií
 • ČNB - 4.1 pojem derivátu, druhy
 • ČNB - 4.10 kombinované nástroje (například opce na futures, opce na swapy, forwardový swap, investiční certifikát, který je derivátem)
 • ČNB - 4.11 základy oceňování derivátů
 • ČNB - 4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
 • ČNB - 4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty
 • ČNB - 4.4 opce – pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční strategie, kryté a nekryté opce, oceňování opcí
 • ČNB - 4.5 forwardy a futures – pojem, uplatnění, druhy (například měnové futures, futures na akcie a dluhopisy, futures založené na indexech kurzů akcií, FRA), marginové obchody, vypořádání
 • ČNB - 4.6 swapy – pojem, uplatnění, druhy (úrokový swap, měnový swap, koktejlový swap, akciový swap), vypořádání
 • ČNB - 4.7 Contract for difference (CFD)
 • ČNB - 4.8 komoditní deriváty (například deriváty na suroviny, průmyslové a zemědělské produkty)
 • ČNB - 4.9 exotické deriváty (například deriváty na klimatické ukazatele, přepravní tarify, emisní povolenky)
 • ČNB - 5. pravidla vytváření investičního nástroje nabízeného zákazníkovi, nabízení investičního nástroje vytvořeného jinou osobou
 • ČNB - 5. statut investičního fondu, sdělení klíčových informací, pravidelná informační povinnost vůči investorům
 • ČNB - 5. teorie portfolia, teorie kapitálového trhu, teorie arbitrážního oceňování, teorie efektivního trhu, vliv psychologie na finanční trhy
 • ČNB - 5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé)
 • ČNB - 5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu)
 • ČNB - 6. cenné papíry vydávané investičními fondy (akcie, podílové listy, podíly), mechanismus vydávání a odkupování podílových listů a investičních akcií
 • ČNB - 6. pravidla jednání obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce ve vztahu k zákazníkovi a mezi sebou navzájem
 • ČNB - 6. regulace a dohled nad finančním trhem
 • ČNB - 6.1 způsoby oceňování dluhopisů (nominální cena, diskont, prémie), úrokové sazby a tvorba jejich tržních cen, odkup před splatností, úvěrový rating
 • ČNB - 6.2 způsoby oceňování akcií (nominální, emisní a tržní hodnota), emisní ážio, vyjádření jejich výnosu
 • ČNB - 7. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování investičních služeb (například prostřednictvím reklamace nebo finančního arbitra)
 • ČNB - 7. pravidla jednání obhospodařovatele a administrátora týkající se distribuce na kapitálovém trhu a pravidla pro nakládání s majetkem investičních fondů, depozitář
 • ČNB - 7.1 základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
 • ČNB - 7.2 základní daňová problematika související s investováním do ostatních investičních nástrojů
 • ČNB - 8. poplatky či jiné úplaty spojené s investicí do investičního fondu (poplatek za obhospodařování, vstupní přirážka, srážka za odkup, ukazatel celkové nákladovosti fondu - TER)
 • ČNB - 8. systém pro odškodnění investorů (Garanční fond obchodníků s cennými papíry)
 • ČNB - 8.1 metody uvádění cenných papírů na trh, veřejná nabídka, prodej malé skupině investorů (private placement), primární emise
 • ČNB - 8.2 prospekt (jeho cíle, funkce a struktura), emisní podmínky dluhopisů
 • ČNB - 8.3 informační povinnosti emitentů cenných papírů vůči investorům
 • Zkušební test
 • 1. část- rozšiřující otázky - FINANČNÍ GRAMOTNOST
 • 1. část - rozšiřující otázky - ZÁKLADY INVESTOVÁNÍ
 • 1. část - základní otázky - FINANČNÍ GRAMOTNOST
 • 1. část - základní otázky - ZÁKLADY INVESTOVÁNÍ
 • 2. část - základní otázky - FINANČNÍ TRH
 • 2. část - základní otázky - KAPITÁLOVÝ TRH
 • 2. část - základní otázky - OBCHODOVÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU
 • 3. část MK 500 - rozšiřující otázky - INVESTIČNÍ NÁSTROJE
 • 3. část MK 500 - rozšiřující otázky - ZAHRANIČNÍ KAPITÁLOVÝ TRH
 • 3. část MK 500 - základní otázky - INVESTIČNÍ NÁSTROJE
 • 3. část MK 500 - základní otázky - ZAHRANIČNÍ KAPITÁLOVÝ TRH
 • 4. část - rozšiřující otázky - KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ
 • 4. část - rozšiřující otázky - REGULOVANÉ TRHY A JINÉ TRŽNÍ PLATFORMY
 • 4. část - základní otázky - REGULOVANÉ TRHY A JINÉ TRŽNÍ PLATFORMY
 • 5. část - rozšiřující otázky - INDEXY
 • 5. část - rozšiřující otázky - INVESTICE, INVESTIČNÍ STRATEGIE A PORTFOLIO
 • 5. část - základní otázky - INDEXY
 • 5. část - základní otázky - INVESTICE, INVESTIČNÍ STRATEGIE A PORTFOLIO
 • 6. část - rozšiřující otázky - DERIVÁTY
 • 6. část - rozšiřující otázky - FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU
 • 6. část - základní otázky - DERIVÁTY
 • 6. část - základní otázky - FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

Díky kvalitně připraveným testům a zejména vhodně rozděleným otázkám se budete moci detailně připravit na zkoušky odborné způsobilosti pro kapitalový trh, které jsou vyžadovány Českou národní bankou (ČNB) k prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb (dříve makléřská zkouška). Rozsah témat a počet otázek je zcela dostačující k úspěšnému absolvování jakékoliv odborné zkoušky na obdobné úrovni. 

Odborná Skripta a testové otázky pro Vás připravil kolektiv autorů serveru Škola investora v čele s Petrem Klimentem a Vendulou Kavalcovou. Petr Kliment se na kapitálovém trhu pohybuje více jak 20 let a má dostatek zkušeností k tomu, aby Vás dokázal velice dobře připravit na zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích. 

Materiál obsahuje otázky a odborná skripta k následujícím tématům: 
Finančí a investiční gramotnost 
Finanční trh
Kapitálový trh
Obchodování na kapitálovém trhu
Investiční nástroje
Zahraniční kapitálový trh
Kolektivní investování
Regulované trhy a jiné tržní platformy 
Burzovní indexy
Investice, investiční strategie a portfolio
Deriváty
Finanční analýza podniku 

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Ze stejné kategorie