100 testových otázek dle požadavků ČNB - ukázkový test

Sekce: Škola Investora

Cena s DPH: ZDARMA

Cena bez DPH: ZDARMA

Literatura:

Testy:

 • ČNB - 1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam
 • ČNB - 1. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů, například hedgové fondy, private equity, venture capital fondy, nemovitostní fondy, Exchange-traded Fund)
 • ČNB - 1. poskytovatelé investičních služeb (obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, investiční společnost, vázaný zástupce, zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky)
 • ČNB - 1. právní předpisy z oblasti podnikání na kapitálovém trhu týkající se investičních služeb, ochrany před zneužitím trhu a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
 • ČNB - 1. přijímání a předávání pokynů, provádění pokynů na účet zákazníka, obchodování na vlastní účet, obhospodařování portfolia, investiční poradenství, provozování mnohostranného obchodního systému, provozování organizovaného obchodního systému, umisťování nebo upisování investičních nástrojů
 • ČNB - 1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů
 • ČNB - 1.1 základní investiční strategie
 • ČNB - 2. doplňkové investiční služby
 • ČNB - 2. obhospodařovatel investičního fondu (investiční společnost), administrátor investičního fondu
 • ČNB - 2. provozovatel vypořádacího systému, centrální depozitář cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému a provozovatel organizovaného obchodního systému
 • ČNB - 2. základy souvisejících předpisů z oblasti dluhopisů a dohledu nad kapitálovým trhem
 • ČNB - 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou)
 • ČNB - 2.1 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované)
 • ČNB - 2.1 rizika investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona a možnosti zajištění proti nim
 • ČNB - 2.2 dluhopisový program, oddělení práva na výnos dluhopisu, schůze vlastníků dluhopisů, sběrný dluhopis
 • ČNB - 2.3 srovnatelné cenné papíry s dluhopisy (například opční list, investiční certifikát, který není derivátem)
 • ČNB - 3. finanční matematika (úročení)
 • ČNB - 3. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu
 • ČNB - 3. postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů
 • ČNB - 3. základní informace o alternativních produktech (například doplňkové penzijní spoření, kapitálové a investiční životní pojištění)
 • ČNB - 3. základy občanského práva a obchodního práva
 • ČNB - 3.1 pojem akcie
 • ČNB - 3.2 obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi (například zatímní list, GDR)
 • ČNB - 4. opatření pro ochranu majetku zákazníka
 • ČNB - 4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh, akciový trh, dluhopisový trh, trh finančních derivátů, trh komoditních derivátů)
 • ČNB - 4. základní pravidla pro činnost investičních fondů, přípustná aktiva, diverzifikace rizika, portfolio management, měření výkonnosti a rizikovosti portfolií
 • ČNB - 4.1 pojem derivátu, druhy
 • ČNB - 4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
 • ČNB - 5. pravidla vytváření investičního nástroje nabízeného zákazníkovi, nabízení investičního nástroje vytvořeného jinou osobou
 • ČNB - 5. statut investičního fondu, sdělení klíčových informací, pravidelná informační povinnost vůči investorům
 • ČNB - 5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé)
 • ČNB - 5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu)
 • ČNB - 6. cenné papíry vydávané investičními fondy (akcie, podílové listy, podíly), mechanismus vydávání a odkupování podílových listů a investičních akcií
 • ČNB - 6. pravidla jednání obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce ve vztahu k zákazníkovi a mezi sebou navzájem
 • ČNB - 6. regulace a dohled nad finančním trhem
 • ČNB - 6.1 způsoby oceňování dluhopisů (nominální cena, diskont, prémie), úrokové sazby a tvorba jejich tržních cen, odkup před splatností, úvěrový rating
 • ČNB - 7. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování investičních služeb (například prostřednictvím reklamace nebo finančního arbitra)
 • ČNB - 7. pravidla jednání obhospodařovatele a administrátora týkající se distribuce na kapitálovém trhu a pravidla pro nakládání s majetkem investičních fondů, depozitář
 • ČNB - 7.1 základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
 • ČNB - 8. poplatky či jiné úplaty spojené s investicí do investičního fondu (poplatek za obhospodařování, vstupní přirážka, srážka za odkup, ukazatel celkové nákladovosti fondu - TER)
 • ČNB - 8. systém pro odškodnění investorů (Garanční fond obchodníků s cennými papíry)
 • ČNB - 8.1 metody uvádění cenných papírů na trh, veřejná nabídka, prodej malé skupině investorů (private placement), primární emise
 • ČNB - 8.2 prospekt (jeho cíle, funkce a struktura), emisní podmínky dluhopisů
 • ČNB - 8.3 informační povinnosti emitentů cenných papírů vůči investorům

I. Tematické oblasti potřebných znalostí pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Ze stejné kategorie